Menu główne

List Minister Edukacji Narodowej

Warszawa, 7 marca 2017 r.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół,
Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania reformy edukacji. Serdecznie dziękuję za wszystkie opinie
i uwagi zgłaszane zarówno do Kuratorów Oświaty, jak i bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Dziękuję również za informowanie rodziców o kolejnych etapach wprowadzania
reformy, za bycie blisko uczniów i ich opiekunów.
Do końca marca br. samorządy mają czas na przedstawienie nowej sieci szkół. Przypominam,
że w sprawach dotyczących organizacji nowego ustroju szkolnego do Państwa dyspozycji
pozostają Kuratorzy Oświaty i powołane przez nich regionalne zespoły koordynacyjne.
Ich zadaniem jest monitorowanie działań związanych z reformą edukacji w regionach
i reagowanie na wszystkie pytania i wątpliwości.
Rok 2017 to intensywny, ale i niezwykle istotny czas dla polskiej edukacji, w którym
zaplanowałam szereg kolejnych działań na rzecz wzmocnienia warunków funkcjonowania
oświaty.
W połowie lutego br. podpisałam rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego
dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
Od 1 września br. przygotowane na jej bazie programy nauczania będą obejmowały uczniów
klas I, IV, VII szkoły podstawowej oraz branżowej szkoły I stopnia. W powstanie nowej podstawy
programowej zaangażowani byli eksperci ? praktycy i akademicy, profesjonaliści, osoby z dużym
doświadczeniem. Obecnie pracują oni nad podstawą programową dla szkół ponadpodstawowych.
Nowa podstawa programowa jest nowoczesna, daje dużo swobody nauczycielowi. Kładziemy
w niej nacisk na takie elementy jak m.in.: możliwość pracy metodą projektu, naukę programowania
i gry w szachy począwszy od edukacji wczesnoszkolnej, rozwijanie kompetencji czytelniczych,
wzmocnienie edukacji w zakresie języków obcych nowożytnych.
Nasze działania nie kończą się jednak na opublikowaniu rozporządzenia. Chcemy
być z Państwem na każdym etapie wdrażania zmian w edukacji. Aby w jak najlepszy
sposób przygotować kadrę pedagogiczną do realizacji nowej podstawy programowej
wypracowaliśmy model doskonalenia nauczycieli opierający się na materiałach
przygotowanych wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Obecnie organizowane są konferencje
z zakresu nowej podstawy programowej dla konsultantów oraz doradców metodycznych
publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. W kolejnym etapie, do końca czerwca,
eksperci będą szkolić nauczycieli ze zmienionej podstawy programowej. Dodatkowo
w najbliższym czasie do szkół trafi pakiet materiałów dotyczący podstawy programowej
z komentarzem eksperckim.
W ramach opublikowanych ustaw oświatowych w ministerstwie trwają prace związane
z kolejnymi rozporządzeniami obejmującymi szczegółowe zapisy dotyczące zmian w systemie
edukacji. Wśród najważniejszych z nich wymienić można m.in. dokumenty w sprawie:
? ramowych planów nauczania dla publicznych szkół;
? szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli;
? przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
? przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata
szkolne 2017/2018?2019/2020 do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum
oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego
gimnazjum;
? oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego;
? udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe;
? wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.
Wśród priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej chciałabym wymienić działania na rzecz
zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu w każdej szkole. W ciągu 2 najbliższych
lat będzie to możliwe dzięki współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Jestem przekonana,
że możliwość wykorzystania nowych technologii, w tym m.in. ?aktywnych tablic?, w znaczący
sposób poprawi jakość Państwa pracy.
W tym roku, po raz pierwszy od pięciu lat, dokonana zostanie waloryzacja Państwa wynagrodzeń.
Natomiast już w kwietniu br., zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pokażę harmonogram
podwyżek dla nauczycieli. Będzie on efektem prac powołanego w listopadzie 2016 r. Zespołu
do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. W jego skład weszli przedstawiciele
reprezentatywnych nauczycielskich związków zawodowych, organizacji jednostek samorządu
terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw prowadzących szkoły i placówki oświatowe.
Prace zespołu obejmują kluczowe kwestie, m.in.: finansowanie oświaty i wynagrodzenie
nauczycieli.
Zmiany w zakresie finansowania zadań oświatowych do końca lutego br. były również szeroko
konsultowane w formie spotkań warsztatowych. Ich cel to poznanie potrzeb, opinii i pomysłów
dotyczących finansowania zadań oświatowych we współpracy z osobami znającymi tę tematykę
i mającymi doświadczenie praktyczne w jej zakresie. Obecnie ministerstwo podsumowuje
spotkania i analizuje wszystkie wnioski. Celem prac jest wypracowanie konkretnych rozwiązań
dotyczących zmian w systemie finansowania oświaty w zakresie, m.in.: zasad podziału części
oświatowej subwencji ogólnej (np. specyfika małych szkół, zmianowość, kształcenie zawodowe),
dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań dotyczących wychowania przedszkolnego
czy sposobu finansowania zadania polegającego na zapewnieniu uczniom szkół podstawowych
bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
Efektem tych prac będzie przygotowanie projektu ustawy o finansowaniu oświaty.
Chciałabym dodatkowo zwrócić uwagę na to, że w zakresie wprowadzania reformy
przewidzieliśmy w budżecie pieniądze na pokrycie bieżących wydatków z tym związanych.
Według naszych szacunków w najbliższych 2 latach koszty zmian powinny wynieść około 900
mln zł. Zagwarantowaliśmy te środki w subwencji oświatowej i finansowanie na kolejne lata.
Jednocześnie od 2017 r. subwencją oświatową w kwocie 4 300 zł średnio na dziecko objęliśmy
6-latki w przedszkolach. Na ten cel z budżetu przeznaczono kwotę 1 mld 430 mln zł. Dokonaliśmy
waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pokryliśmy jej koszty w kwocie 418 mln zł.
W 2017 r. mamy w subwencji kwotę około 300 mln zł dla samorządów na dostosowanie szkół do
reformy. Dodatkowo planujemy corocznie pieniądze dla samorządów na te zadania z rezerwy 0,4
proc. subwencji oświatowej. Rocznie kwota tej rezerwy wynosi około 168 mln zł.
W roku 2017 w zasadach podziału 0,4% rezerwy subwencji oświatowej przewidziano możliwość
ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o przyznanie dodatkowych środków
na dofinansowanie zadań oświatowych związanych z reformą edukacji.
Środki finansowe pochodzące z tej rezerwy, będą mogły zostać przeznaczone m.in.
na dofinansowanie gimnazjów publicznych funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017
jako szkoły samodzielne (lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi),
które od września 2017 r. będą przekształcone w szkoły podstawowe, na doposażenie świetlic
i pomieszczeń do nauki w sprzęt, np. ławki, krzesła oraz pomoce dydaktyczne, niezbędne
do przyjęcia uczniów z młodszych roczników. Obejmie to także dofinansowanie ewentualnych
remontów sanitariatów, w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych.
Pragnę podkreślić, że jednym z głównych założeń zmiany ustroju szkolnego jest złagodzenie
skutków niżu demograficznego, w wyniku którego w ostatnich kilku latach ponad 45 tys.
nauczycieli straciło pracę. Wprowadzenie reformy edukacji oznacza zatrzymanie tej tendencji,
ponieważ w systemie pojawi się dodatkowo ponad 5 tys. nowych etatów.
Warto zwrócić uwagę na to, że w przepisach wdrażających reformę, wprowadziliśmy dogodne
i elastyczne rozwiązania kadrowe dla nauczycieli. Zasady te stwarzają dodatkową ochronę
dla nauczycieli. Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie, jak i odpowiedzi na pytania dotyczące
wprowadzanych zmian umieszczone zostały na stronie internetowej www.reformaedukacji.
men.gov.pl
Wdrażanie reformy w edukacji to długoletni proces, w którym konieczna jest bliska współpraca
wszystkich środowisk zainteresowanych zmianami w systemie oświaty, w szczególności
dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, uczniów i samorządowców. Chcemy być z Państwem.
Do dyspozycji pozostają niezmiennie przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Kuratorzy Oświaty i ich zespoły koordynacyjne oraz Wojewodowie.
Bardzo liczę na Państwa pomoc we wspólnej pracy na rzecz dobrej szkoły.

       Z wyrazami szacunku
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

List Minister Edukacji Narodowej_2017.03.07

Facebook