Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

List Ministra Edukacji Narodowej

List Ministra Edukacji Narodowej

Warszawa, 13 stycznia 2017 r
Szanowni Dyrektorzy Szkół,
Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

za nami ponad rok wytężonej pracy.  Obecnie wkraczamy w nowy etap, jakim jest wprowadzanie reformy edukacji.

Chcemy być blisko Państwa i wspierać w procesie tworzenia właściwych warunków do pełnego rozwoju dzieci i młodzieży w polskich szkołach.

Chciałabym zaznaczyć, że w sprawach dotyczących organizacji nowego ustroju szkolnego do Państwa dyspozycji będą Kuratorzy Oświaty. Pragnę podkreślić, że we wszystkich województwach działają powołane przez Kuratorów regionalne zespoły koordynacyjne.

Listę koordynatorów do spraw reformy edukacji w poszczególnych województwach oraz dane kontaktowe zamieszczone są na stronie internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl. Do końca marca Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie będą kontynuowali w swoich regionach spotkania z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół oraz samorządowcami. Również do tego czasu samorządy przygotują uchwały
w sprawie nowej sieci szkół. Uchwały nie będą stanowiły podstawy do likwidacji gimnazjum lub szkół innego typu. Ujęto w nich wyłącznie rozwiązania dotyczące przekształcenia dotychczasowego gimnazjum oraz kształt nowej sieci szkół.

Aby jak najlepiej przygotować Państwa do realizacji nowej podstawy programowej wypracowaliśmy spójny model doskonalenia nauczycieli. W najbliższym czasie Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przygotuje materiały i przeprowadzi konferencje dla dyrektorów publicznych placówek doskonalenia oraz konsultantów i doradców metodycznych poszczególnych przedmiotów. Publiczne placówki doskonalenia będą miały obowiązek dotarcia z informacją na temat zmian programowych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów. To oni zajmą się realizacją zmienionej podstawy programowej. Szkolenia zostaną zrealizowane w województwach przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w tym roku szkolnym. Placówki mają za zadanie udostępnienie nauczycielom niezbędnych materiałów dotyczących nowej podstawy programowej.

By usprawnić koordynowanie działań związanych z reformą edukacji, w ministerstwie powstał Zespół do spraw wdrażania reformy. Jego zadaniem jest wspieranie nauczycieli, rodziców
i samorządów w okresie zaplanowanej reorganizacji polskiego systemu edukacji. Koordynatorem Zespołu został Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Członkami Zespołu są pracownicy ministerstwa zajmujący się na co dzień współpracą z samorządem terytorialnym, organizacją oświaty, kształceniem ogólnym, a także prowadzeniem prac legislacyjnych i działań informacyjnych.

Na stronie www.reformaedukacji.men.gov.pl zamieszczamy sukcesywnie materiały pomocnicze, wspomagające dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów w kolejnych etapach wdrażania reformy. Opracowaliśmy m.in. informacje dotyczące zmian w organizacji i funkcjonowaniu szkół, nowego systemu egzaminów zewnętrznych, czy zasad prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej. Znajdą tam również Państwo listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

Bardzo istotne w procesie zmiany ustroju szkolnego jest dla nas Państwa wsparcie, na które czekają rodzice i uczniowie. W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie rodziców z Listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców oraz z założeniami i terminarzem działań związanych z wdrażaniem reformy.

Proszę, aby informacje o zmianach znalazły się w gablotach informacyjnych szkół, a wspomniany list został odczytany i przekazany na najbliższych zebraniach z rodzicami.

Przyjęte rozwiązania ustawowe zmieniające ustrój szkolny zabezpieczają dodatkowe miejsca pracy dla nauczycieli. W szkołach podstawowych zwiększy się liczba oddziałów, a tym samym spowoduje to łączny wzrost liczby etatów nauczycielskich o dodatkowe 5,5 tys.

Pragnę również poinformować o podjęciu kolejnych działań na rzecz wzmocnienia warunków funkcjonowania polskiej oświaty. Widząc potrzebę wypracowania zmian przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników oświaty i dostosowania ich do współczesnych warunków pracy szkoły, w listopadzie 2016 r. powołałam Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

W Zespole współpracują przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych, organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie rozwiązań systemowych w dziedzinie edukacji oraz definiowanie długofalowej strategii polityki oświatowej w zakresie praw i obowiązków pracowników oświaty. Szczególny nacisk położony będzie także na kwestie finansowania oświaty, wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników oświaty, awansu zawodowego, czasu i warunków pracy nauczycieli oraz innych pracowników oświaty.

Dostrzegam również potrzebę godniejszego uhonorowania Państwa pracy. W budżecie na 2017 r. zaplanowano środki na pierwszą od pięciu lat waloryzację wynagrodzeń nauczycieli. Bardziej satysfakcjonująca podwyżka płac nauczycielskich możliwa będzie po dokonaniu weryfikacji zasad finansowania oświaty i wypracowaniu efektywnego systemu wynagradzania nauczycieli w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Podczas wprowadzania zmian w systemie edukacji chcemy być z Państwem ? zarówno kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak i członkowie Zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji, Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie. Będziemy odpowiadali na Państwa pytania, aby rozwiać wszystkie ewentualne wątpliwości.

Liczę na Państwa pomoc i współpracę.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

rozpoczynamy kolejny etap reformy edukacji. Chcemy przejść przez niego wspólnie z Państwem. Nowa szkoła będzie bezpieczna i przyjazna dla uczniów oraz rodziców, z dobrze przygotowaną i uczciwie wynagradzaną kadrą pedagogiczną.

Nowe zasady wejdą w życie 1 września 2017 roku. Jednak reforma oświaty to nie tylko przekształcenie samego ustroju szkolnego. Szkoła powinna być przede wszystkim nowoczesna, przyjazna
i bezpieczna.
Dążymy do m.in.:

? zmniejszenia liczby dzieci w klasach,
? ograniczenia dwuzmianowości i konieczności dowożenia uczniów do szkół,
? wzmocnienia pozycji rodziców w szkole,
? dostępu do szerokopasmowego internetu do wszystkich szkół (wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji).

Dziecko już od szkoły podstawowej będzie rozwijało umiejętności czytelnicze. Na lekcjach nauczyciel będzie czytał wspólnie z uczniami. Dzieci nauczą się pracy zespołowej i kreatywności. Przywrócimy znaczenie kształcenia przedmiotowego.

Położymy nacisk na naukę języków obcych, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych i matematyki. Każdy uczeń w szkole otrzyma bezpłatny podręcznik i materiały ćwiczeniowe. Chcemy, aby docelowo w każdej szkole pracował pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy i metodyczny. Zależy nam na tym, aby uczniowie oraz nauczyciele lubili swoją szkołę i czuli się w niej docenieni.

Zadbamy o cyberbezpieczeństwo. Dzieci dowiedzą się jak bezpiecznie poruszać się w sieci i czym różni się rzeczywistość wirtualna od realnego świata.

Reforma edukacji to także przywrócenie należnej rangi szkolnictwu zawodowemu. Chcemy realnie powiązać kształcenie zawodowe z rynkiem pracy.     1 września 2017 roku uruchomimy branżowe szkoły I stopnia, zaś w 2020 roku ? branżowe szkoły II stopnia.

Reforma jest dobrze przygotowana i przemyślana ? jej wprowadzanie to wieloletni proces. Będziemy ją wdrażali etapowo aż do 2023 roku. Chcemy, aby ten czas był jak najbardziej przyjazny tak dla dzieci, jak i dla rodziców. W związku z tym powołałam w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zespół do spraw wdrażania reformy. Przy współpracy z Koordynatorami z ramienia Kuratoriów Oświaty będzie on na bieżąco monitorował sytuację w regionach. Chcemy być blisko i na bieżąco reagować na Państwa uwagi.

Do 31 marca 2017 r. samorządy mają czas na podjęcie decyzji i poinformowanie, jak będzie wyglądała nowa sieć szkół. Zachęcamy do kontaktu z dyrektorami szkół, nauczycielami oraz lokalnymi urzędami, aby sprawdzić jakie propozycje przekształceń zostały zaplanowane w poszczególnych miejscowościach.

Przy wprowadzaniu zmian chcemy być blisko Państwa. Do końca marca 2017 r. Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie będą spotykali się z nauczycielami, dyrektorami szkół, samorządowcami, a przede wszystkim rodzicami i opiekunami. Zapraszam do udziału w tych spotkaniach. Zachęcam również do odwiedzenia strony: www.reformaedukacji.men.gov.pl

                                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                                               Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców


Facebook