Stanisława Wyspiańskiego 21
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl
(68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Nabór na wolne stanowisko pracy: DIETETYK

Nabór na wolne stanowisko pracy: DIETETYK

AKTUALNE !

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: DIETETYK

 

 1. Niezbędne wymagania:
 • Wykształcenie wyższe,
 • Kwalifikacje umożliwiające pełnienie funkcji dietetyka przy żywieniu zbiorowym,
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia kandydata na ww. stanowisko i zaświadczenie dopuszczające do kontaktu z żywnością oraz z urządzeniami i pomieszczeniami kuchennymi,
 1. Dodatkowe wymagania:
 • potrafi określić rolę składników pokarmowych w organizmie człowieka,
 • potrafi określić normy zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze ? dla dzieci i młodzieży,
 • stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych,
 • umiejętność obsługi komputera oraz programów biurowych dla przygotowania jadłospisów , zestawień zapotrzebowania surowców itp.,
 • znajomość prowadzenia dokumentacji dietetyka,
 • obowiązkowość i odpowiedzialność
 • umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi
 • samodzielność w działaniu
 1. Zakres wykonywanych zadań:
 • prowadzenie dokumentacji żywieniowej,
 • planowanie jadłospisów,
 • dobieranie produktów uwzględniające ich wartości odżywcze,
 • sporządzanie zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia właściwych dziennych racji pokarmowych i jadłospisów dla dzieci, młodzieży, sportowców,
 • nadzór i kontrola prawidłowości przebiegu procesów technologicznych na wszystkich etapach produkcji potraw
 • nadzorowanie stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń bloku żywieniowego, sprzętu oraz urządzeń przeznaczonych do sporządzania posiłków i przechowywania żywności- zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej.
 • czuwanie nad jakością wydawanych posiłków oraz racjonalnym żywieniem dzieci i młodzieży.
 • szerzenie oświaty zdrowotnej z zakresu żywienia wśród dzieci, młodzieży i sportowców,
 • sporządzanie raz w roku (plan wydatków) zapotrzebowania na sprzęt i urządzenia kuchenne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kuchni.
 • sporządzanie zapotrzebowania na żywność we współpracy z intendentem-zgodnie z ustawą     prawo zamówień publicznych i zapotrzebowaniem dotyczącym dostaw na dany rok.

 

 1. Warunki pracy i płacy

 

 • wynagrodzenie zasadnicze
 • premia regulaminowa
 • dodatek za wysługę lat: – miesięcznie 1 % za jeden rok pracy ( maksymalnie 20 % płacy zasadniczej), 
 • miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze,
 • zatrudnienie w wymiarze:1 etat,
 • zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony, w uzasadnionych okolicznościach ( duże doświadczenie, wysokie kwalifikacje pracownika ).
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV i list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) na potrzeby związane z naborem,
 • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • zaświadczenie o niekaralności (dotyczy osoby której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 
Oferty, niespełniające wymogów nin. ogłoszenia lub niekompletne zostaną odrzucone.


Facebook